• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 • E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Direcția Inspecție

Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu aflate pe raza administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepţia imobilelor reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelaşi imobil - teren si/sau construcţii, la construcţii amplasate in zone de protecţie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • verifică respectarea normelor legale privind orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 • participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 • constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia;
 • constată si sancţionează, conform legii, contravenţiile in domeniul construcţiilor si publicităţii nelegale, de orice fel;
 • întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiei si urmăreşte respectarea masurilor stabilite prin procesele verbale; in acest scop, tine legătura cu D.G.I.T.L. Sector 1 si, prin intermediul Compartimentul Juridic, cu instanţele de judecata si organele de politie;
 • efectuează verificări pe teren si in arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, Direcţiei Generala de Impozite si Taxe Locale, urmare a sesizărilor si reclamaţiilor persoanelor fizice si juridice, aplica masurile impuse prin legislaţia in domeniu si transmite, in termen legal, răspunsurile către petenţi;
 • participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale si politiei naţionale;
 • informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor; prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;
 • întocmeşte si fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul său de activitate;
 • se ocupă de rezolvarea în termen legal a audiențelor primite de către conducerea Primăriei, directorul general si directorul executiv ai Politiei Locale Sector 1, conform competentelor;
 • în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează si controlează documentele emise atât de aparatul propriu al Primăriei cat si de serviciile publice ale Sectorului 1;
 • urmăreşte disciplina in domeniul autorizării executării lucrărilor in construcţii;
 • urmăreşte si controlează executarea construcţiilor autorizate si încadrarea acestora in prevederile autorizaţie de construire existente;
 • constată și ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaţiilor de P.U.D. depuse spre analiza Consiliului Local al Sectorului 1, la cererea acestuia;
 • efectuează operaţiunea de regularizare de taxa pentru autorizaţiile de construire/desfiinţate, emise de Primarul Sectorului 1;
 • desemnează inspectori anume abilităţi pentru a participa si executa demersurile conform legii la recepţia la terminarea lucrărilor de construire;
 • ţine evidența certificatelor de performanță energetică înregistrate la Politia Locală Sector 1;
 • emite certificate de atestare a lucrărilor de construire conform prevederilor Legii nr. 7/1996 – legea cadastrului si publicităţii imobiliare, completată cu Legea nr. 150/2015, in baza împuternicirilor acordate de primarul de sector;
 • controlează si sancţionează încălcări ale H.C.G.M.B. nr. 180/2017, privind instituirea unor obligații și răspunderi ce revin instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a locuințelor și înfrumusețarea acestora;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Primarul Sectorului 1, de directorul general al Politiei Locale Sector 1 şi de directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, in legătură cu domeniul de activitate.
 • înregistrează procesele verbale de constatare a contravenţiei predate de către agenţii constatatori şi cele contestate;
 • ţine evidenţa statistică a sancţiunilor contravenţionale aplicate;
 • transmite referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri cadru;
 • transmite specificațiile tehnice.

Program de lucru cu publicul: - de luni până vineri, între orele 08:30 -10:30

Serviciul Protecţia Mediului are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 • participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. A)-I), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • întocmeşte toate documentele necesare soluţionării sesizărilor/ audientelor/lucrărilor cu alt regim înregistrate la Politia Locala Sector 1;
 • participa la acţiuni alături de alte organe de control;
 • întocmeşte si fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 si proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 in domeniul sau de activitate;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general sau directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, in legătura cu domeniul de activitate;
 • transmite referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri cadru;
 • transmite specificațiile tehnice;
 • înregistrează procesele verbale de constatare a contravenţiei predate de către agenţii constatatori şi cele contestate;
 • ţine evidenţa statistică a sancţiunilor contravenţionale aplicate.

Program de lucru cu publicul: - de luni până vineri, între orele 08:30 -10:30

În domeniul activităţii comerciale, se regăsesc următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 • verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 • verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 • verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. A)-J), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
 • controlează respectarea legislaţiei in vigoare privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de directorul general şi directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, în legătură cu domeniul de activitate;
 • ţine evidenţa statistică a sancţiunilor contravenţionale aplicate.

Program de lucru cu publicul: - de luni până vineri, între orele 08:30 -10:30

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu, nr. 26, Sector 1

telefon +40 21.232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

fax +40 21.232 54 59

Sediul central

sediu prometeu